Ochrana osobních údajů

  Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.


  ÚVODNÍ INFORMACE

  Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

  1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 (dále „Správce“ nebo „Čedok“).

  Na Čedok se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu info@cedok.cz nebo na adresu sídla společnosti Čedok a.s., Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika.

  2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

  Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

  Jestliže nám píšete přes on-line chat, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nebo námětů. Veškerá tato komunikace je u nás v systému jako anonymní.

  Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

  a) Základní identifikační údaje

  Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s Čedokem uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).

  b) Kontaktní údaje

  Mezi kontaktní údaje patří zejména kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

  c) Údaje o zdravotním stavu

  Jde zejména o informace o příp. zdravotních omezení související s čerpáním poskytovaných služeb např. zdravotní hendikep, těhotenství apod.

  d) Fakturační údaje

  Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

  e) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi

  f) Údaje pro zprostředkování víz

  V případě, že žádáte Čedok o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování poskytujete ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje a současně poskytujete ke zpracovávání další údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, které jsou obsaženy v jednotlivých žádostech, formulářích a příslušných úřadů nebo formulářích Čedoku zpracovaných v souladu s požadavky zastupitelských úřadů příslušných zemí, kterými mohou být například fotografie, rodné příjmení, jméno a příjmení rodičů, informace o Vašich cestách, o zaměstnání, podnikání, zdravotním stavu, příp. další požadované doklady atd.

  g) Údaje pro zajištění svatby v zahraničí

  V případě, že uzavíráte s Čedokem smlouvu o zajištění svatby v zahraničí, tak k uzavření a ke splnění takové smlouvy poskytujete ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje a současně poskytujete a předkládáte ke zpracovávání další údaje, informace a doklady v rozsahu stanovené příslušnými úřady státu, kde hodláte svatbu uzavřít, kterými zpravidla jsou rodné listy svatebčanů, osvědčen o právní způsobilosti k uzavření manželství, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství atd.

  h) Fotografie a videozáznamy

  V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je Čedok oprávněn z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá Čedoku vlastní fotografie a videozáznamy.

  i) Informace o vašem chování na webu

  Pokud navštívíte náš web, tak do vašeho zařízení ukládáme, a následně z něj čteme malé soubory, které se nazývají cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od otevření vašeho webového prohlížeče až do uzavření. Ve chvíli, kdy okno internetového prohlížeče zavřete, tak se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají téměř totožnou funkci jako cookies. Oproti cookies jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Cookies (též web beacons) do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies (web beacons), které do vašeho zařízení uložil náš web.

  j) Hodnotící údaje

  Jde zpravidla o údaje a informace získané od Vás, které uvedete při hodnocení Vámi čerpaných služeb.

  3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělily na dvě základní části a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

  3.1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT BEZ NUTNOSTI VAŠEHO SOUHLASU (ZÁKONNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ)

  a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;

  • pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Čedokem, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo
  • pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění

  Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu. V případě smluv o zajištění svatby v zahraničí pak i všechny údaje uvedené v dokumentech/dokladech nutné pro zajištění svatby dle požadavků příslušných úřadů státu dle platných právních předpisů daného státu, kde hodláte svatbu uzavřít. V případě rezervace a prodeje letenek standardních leteckých dopravců rovněž kontaktní údaje e-mail a telefonní číslo za účelem kontaktování cestujícího v případě zrušení/zpoždění letu, změn letového řádu apod.

  Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Čedok jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností. V případě neposkytnutí kontaktních údajů při rezervaci a prodeji letenek standardních leteckých dopravců smlouva může být uzavřena, avšak cestující neobdrží potřebné aktuální informace k zakoupenému letu v případě jeho zrušení/zpoždění, změny letového řádu apod.

  b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

  Po ukončení Vaší smlouvy Čedok uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

  c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

  Po ukončení Vaší smlouvy je Čedok oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti Čedok jako správce je:

  • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře Čedok a.s., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
  • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
  • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.
  • cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Ostatní cookies (např. pro cílení reklamy) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu / nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
  • získávat od Vás informace o hodnocení Vámi čerpaných služeb, zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb a vytváření nezávislé recenze námi poskytovaných služeb u jednotlivých zájezdu (pobytů) na našich webových stránkách. Pro tento účel tak zpracováváme Vaše údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení a kontaktní údaje.

  3.2. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT S VAŠÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM

  a) Zpracování osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club Čedok) a čerpání výhod členství

  Čedok, pokud k tomu vyslovíte souhlas, Vás zaeviduje do svého věrnostního systému, jehož cílem je evidovat své věrné zákazníky a poskytovat jim individuální výhody, slevy a nabídky včetně poskytování speciálních nabídek a přání k životnímu jubileu, které jsou určeny pouze těmto věrným zákazníkům, dále pak za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku a to vše zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje dle odstavce 2 tohoto dokumentu. Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním pro tento účel je zcela dobrovolné, avšak jsou nezbytné, pokud máte zájem a chcete být členem věrnostního klubu Čedoku a čerpat všechny výhody vyplývající z členství v klubu a napomáhat Čedoku ke zkvalitňování poskytovaných a zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu trvá po dobu Vašeho členství v klubu od jeho udělení do jeho odvolání.

  b) Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

  Čedok, pokud jste nebyl/a zákazníkem Čedoku, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Čedok, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle odstavce 2.

  Čedok, pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během pobytu na zájezdu a čerpání služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy Čedoku, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných Čedokem v hmotné podobě, tak na webových stránkách Čedoku a facebooku.

  Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných Čedokem, šířeny obchodní sdělení a ani nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci propagačních materiálů a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a facebooku.

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH tohoto dokumentu.

  c) Zpracování osobních údajů pro účely zpracování poptávkového formuláře

  Odesláním poptávkového formuláře vyslovujete Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem kontaktování Vás s informací ohledně dostupnosti poptávaných služeb.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktních údajů v rozsahu e-mailové adresy a telefonního čísla. Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním pro tento účel je zcela dobrovolné, avšak je nezbytné, pro zpracování poptávkového formuláře a následného kontaktování Vás s nabídkou Vámi poptávaných služeb.

  3.3. NAHRÁVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ

  S Vaším předchozím výslovným souhlasem můžeme nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním Vašich telefonických hovorů vyslovujete souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že Váš hovor bude nahráván. Pokud si nepřejete být nahráváni, tak, prosíme, po oznámení, že bude Váš hovor nahráván, zavěste a využijte jiný z komunikačních kanálů.

  3.4. COOKIES PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

  Některé cookies (web beacons), do vašeho zařízení ukládá přímo náš web, a pomáhají nám:

  • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, a zároveň při opětovných návštěvách, např. abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení, a nežádat vás opětovně o e-mail a heslo, nebo abychom měli uloženo, kterou z verzí našeho webu vám máme zobrazit, pokud náš web nabízí v danou chvíli více variant;
  • se zajištěním bezpečnosti, např. abychom zjistili, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
  • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
  • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud jsme ve fázi, kdy testujeme nové funkcionality;
  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváření statistik a přehledů, a měření účinnosti reklam
  • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

  Takové druhy cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně, a my vám nemusíme být schopní poskytovat všechny naše produkty a služby.

  Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

  • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, např. vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zároveň vám zobrazovat další nabídky na míru na našem webu;
  • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a na dalších webových stránkách;
  • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
  • k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.
  • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít;

  4. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. U cookies zpracováváme do doby výmazu cookies uživatelem.

  a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

  • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Čedoku
  • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Čedoku po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

  b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.

  • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club Čedok), čerpání výhod členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu do Vaše oznámení, že již nechcete být členem klubu a že svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k tomuto účelu odvoláváte.
  • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.
  • Pokud jste udělili souhlas s nahráváním telefonických hovorů na naší zákaznické lince tak tyto nahrávky hovorů uchováváme po dobu nezbytně nutnou nejdéle však tři měsíce po ukončení zájezdu či čerpání služeb, pokud jste s Čedokem uzavřeli smlouvu. Pokud jste s Čedokem smlouvu neuzavřeli, tak nahrávky hovorů uchováváme po dvou tří měsíců od jejich uskutečnění.
  • Pokud jste udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zpracování poptávkového formuláře, zpracováváme Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší poptávky, tj. k přípravě a odeslání nabídky a k zpracování Vaši odpovědi na nabídku, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky.

  5. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Osobní údaje získáváme:

  a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

  b) od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

  c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

  6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY, KDE JE NUTNÝ SOUHLAS

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním systému Čedok (Club Čedok) a čerpání výhod vyplývajících z členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

  Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

  • Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.
  • Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

  Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním systému Čedok (Club Čedok) a čerpání výhod vyplývajících z členství a pro účely průzkumu spokojenost zákazníků se službami Čedoku, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření obchodních sdělení lze odvolat:

  • Písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Čedok a.s. nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz nebo na kterékoliv provozovně společnosti Čedok a.s., kde s Vámi naši zaměstnanci sepíšou záznam o odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů (aktuální seznam provozoven můžete najít na https://www.cedok.cz/nase-prodejny/ ).
  • V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

  Jak odmítnout používání souborů cookies

  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na oficiálních webových stránkách svého prohlížeče (například Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Opera, Edge, Safari).

  7. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s Čedokem uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje Čedokem zpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

  8. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci Čedoku, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

  9. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v Čedoku.

  10. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje zpracovávané Čedokem pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

  a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon);

  b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů;

  c) příslušným úřadům jednotlivých zemí pro zajištění svateb v zahraničí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů.

  d) Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o vašem chovaní na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete níže.

  Níže naleznete seznam reklamních nástrojů a sociálních sítí, které využíváme na základě vašeho souhlasu, jak je popsáno v části „Jaké osobní údaje zpracováváme, pokud navštívíte náš web“.

  Přehled reklamních nástrojů a sociálních sítí:

  • Seznam.cz, a.s.,
  • Google Ireland Limited
  • Facebook Ireland Limited
  • Criteo GmbH
  • RTB House S.A

  Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

  11. POUČENÍ JAKÉ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  PRÁVO NA INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

  PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující:

  • (i) účel zpracování
  • (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány
  • (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny
  • (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • (vii) informace o zdroji osobních údajů
  • (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování
  • (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

  Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

  PRÁVO NA OPRAVU

  Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

  PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)

  V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

  PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

  Máte právo, aby Čedok omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud

  • (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů;
  • (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
  • (iii) Čedok již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
  • (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

  PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

  Máte právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

  PRÁVO PODAT PODNĚT ČI STÍŽNOST NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/ .

  12. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti Čedok a.s. a to písemně na adrese sídla společnosti Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz .

  Veškerá sdělení a vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

  Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužen uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

  13. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Pokud máte k této informační povinnosti cestovní kanceláře Čedok a.s. jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na adrese sídla společnosti Čedok a.s., Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz .

  Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s. je průběžně aktualizován, aby byl zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


  Vaše cestovní kancelář Čedok a.s.

  Aktualizovano dne 01. 07. 2020

  download KOMPLETNÍ INFORMACE V PDF

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.


  ÚVODNÍ INFORMACE

  Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

  1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 (dále „Správce“ nebo „Čedok“).

  Na Čedok se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu info@cedok.cz nebo na adresu sídla společnosti Čedok a.s., Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika.

  2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

  Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

  Jestliže nám píšete přes on-line chat, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nebo námětů. Veškerá tato komunikace je u nás v systému jako anonymní.

  Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

  a) Základní identifikační údaje

  Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s Čedokem uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).

  b) Kontaktní údaje

  Mezi kontaktní údaje patří zejména kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

  c) Údaje o zdravotním stavu

  Jde zejména o informace o příp. zdravotních omezení související s čerpáním poskytovaných služeb např. zdravotní hendikep, těhotenství apod.

  d) Fakturační údaje

  Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

  e) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi

  f) Údaje pro zprostředkování víz

  V případě, že žádáte Čedok o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování poskytujete ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje a současně poskytujete ke zpracovávání další údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, které jsou obsaženy v jednotlivých žádostech, formulářích a příslušných úřadů nebo formulářích Čedoku zpracovaných v souladu s požadavky zastupitelských úřadů příslušných zemí, kterými mohou být například fotografie, rodné příjmení, jméno a příjmení rodičů, informace o Vašich cestách, o zaměstnání, podnikání, zdravotním stavu, příp. další požadované doklady atd.

  g) Údaje pro zajištění svatby v zahraničí

  V případě, že uzavíráte s Čedokem smlouvu o zajištění svatby v zahraničí, tak k uzavření a ke splnění takové smlouvy poskytujete ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje a současně poskytujete a předkládáte ke zpracovávání další údaje, informace a doklady v rozsahu stanovené příslušnými úřady státu, kde hodláte svatbu uzavřít, kterými zpravidla jsou rodné listy svatebčanů, osvědčen o právní způsobilosti k uzavření manželství, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství atd.

  h) Fotografie a videozáznamy

  V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je Čedok oprávněn z jeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá Čedoku vlastní fotografie a videozáznamy.

  i) Informace o vašem chování na webu

  Pokud navštívíte náš web, tak do vašeho zařízení ukládáme, a následně z něj čteme malé soubory, které se nazývají cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od otevření vašeho webového prohlížeče až do uzavření. Ve chvíli, kdy okno internetového prohlížeče zavřete, tak se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají téměř totožnou funkci jako cookies. Oproti cookies jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Cookies (též web beacons) do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies (web beacons), které do vašeho zařízení uložil náš web.

  j) Hodnotící údaje

  Jde zpravidla o údaje a informace získané od Vás, které uvedete při hodnocení Vámi čerpaných služeb.

  3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělily na dvě základní části a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

  3.1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT BEZ NUTNOSTI VAŠEHO SOUHLASU (ZÁKONNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ)

  a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;

  • pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Čedokem, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo
  • pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění

  Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu. V případě smluv o zajištění svatby v zahraničí pak i všechny údaje uvedené v dokumentech/dokladech nutné pro zajištění svatby dle požadavků příslušných úřadů státu dle platných právních předpisů daného státu, kde hodláte svatbu uzavřít. V případě rezervace a prodeje letenek standardních leteckých dopravců rovněž kontaktní údaje e-mail a telefonní číslo za účelem kontaktování cestujícího v případě zrušení/zpoždění letu, změn letového řádu apod.

  Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Čedok jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností. V případě neposkytnutí kontaktních údajů při rezervaci a prodeji letenek standardních leteckých dopravců smlouva může být uzavřena, avšak cestující neobdrží potřebné aktuální informace k zakoupenému letu v případě jeho zrušení/zpoždění, změny letového řádu apod.

  b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

  Po ukončení Vaší smlouvy Čedok uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

  c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

  Po ukončení Vaší smlouvy je Čedok oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti Čedok jako správce je:

  • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře Čedok a.s., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
  • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
  • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.
  • cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Ostatní cookies (např. pro cílení reklamy) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu / nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
  • získávat od Vás informace o hodnocení Vámi čerpaných služeb, zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb a vytváření nezávislé recenze námi poskytovaných služeb u jednotlivých zájezdu (pobytů) na našich webových stránkách. Pro tento účel tak zpracováváme Vaše údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení a kontaktní údaje.

  3.2. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT S VAŠÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM

  a) Zpracování osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club Čedok) a čerpání výhod členství

  Čedok, pokud k tomu vyslovíte souhlas, Vás zaeviduje do svého věrnostního systému, jehož cílem je evidovat své věrné zákazníky a poskytovat jim individuální výhody, slevy a nabídky včetně poskytování speciálních nabídek a přání k životnímu jubileu, které jsou určeny pouze těmto věrným zákazníkům, dále pak za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku a to vše zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje dle odstavce 2 tohoto dokumentu. Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním pro tento účel je zcela dobrovolné, avšak jsou nezbytné, pokud máte zájem a chcete být členem věrnostního klubu Čedoku a čerpat všechny výhody vyplývající z členství v klubu a napomáhat Čedoku ke zkvalitňování poskytovaných a zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Udělený souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů k tomuto účelu trvá po dobu Vašeho členství v klubu od jeho udělení do jeho odvolání.

  b) Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

  Čedok, pokud jste nebyl/a zákazníkem Čedoku, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Čedok, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle odstavce 2.

  Čedok, pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během pobytu na zájezdu a čerpání služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy Čedoku, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných Čedokem v hmotné podobě, tak na webových stránkách Čedoku a facebooku.

  Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných Čedokem, šířeny obchodní sdělení a ani nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci propagačních materiálů a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a facebooku.

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH tohoto dokumentu.

  c) Zpracování osobních údajů pro účely zpracování poptávkového formuláře

  Odesláním poptávkového formuláře vyslovujete Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem kontaktování Vás s informací ohledně dostupnosti poptávaných služeb.

  Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktních údajů v rozsahu e-mailové adresy a telefonního čísla. Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním pro tento účel je zcela dobrovolné, avšak je nezbytné, pro zpracování poptávkového formuláře a následného kontaktování Vás s nabídkou Vámi poptávaných služeb.

  3.3. NAHRÁVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ

  S Vaším předchozím výslovným souhlasem můžeme nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním Vašich telefonických hovorů vyslovujete souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že Váš hovor bude nahráván. Pokud si nepřejete být nahráváni, tak, prosíme, po oznámení, že bude Váš hovor nahráván, zavěste a využijte jiný z komunikačních kanálů.

  3.4. COOKIES PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

  Některé cookies (web beacons), do vašeho zařízení ukládá přímo náš web, a pomáhají nám:

  • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, a zároveň při opětovných návštěvách, např. abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení, a nežádat vás opětovně o e-mail a heslo, nebo abychom měli uloženo, kterou z verzí našeho webu vám máme zobrazit, pokud náš web nabízí v danou chvíli více variant;
  • se zajištěním bezpečnosti, např. abychom zjistili, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
  • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
  • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud jsme ve fázi, kdy testujeme nové funkcionality;
  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváření statistik a přehledů, a měření účinnosti reklam
  • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

  Takové druhy cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně, a my vám nemusíme být schopní poskytovat všechny naše produkty a služby.

  Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

  • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, např. vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zároveň vám zobrazovat další nabídky na míru na našem webu;
  • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a na dalších webových stránkách;
  • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
  • k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.
  • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít;

  4. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. U cookies zpracováváme do doby výmazu cookies uživatelem.

  a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

  • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Čedoku
  • Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Čedoku po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

  b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.

  • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club Čedok), čerpání výhod členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu do Vaše oznámení, že již nechcete být členem klubu a že svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k tomuto účelu odvoláváte.
  • Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.
  • Pokud jste udělili souhlas s nahráváním telefonických hovorů na naší zákaznické lince tak tyto nahrávky hovorů uchováváme po dobu nezbytně nutnou nejdéle však tři měsíce po ukončení zájezdu či čerpání služeb, pokud jste s Čedokem uzavřeli smlouvu. Pokud jste s Čedokem smlouvu neuzavřeli, tak nahrávky hovorů uchováváme po dvou tří měsíců od jejich uskutečnění.
  • Pokud jste udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zpracování poptávkového formuláře, zpracováváme Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší poptávky, tj. k přípravě a odeslání nabídky a k zpracování Vaši odpovědi na nabídku, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky.

  5. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

  Osobní údaje získáváme:

  a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

  b) od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

  c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

  6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY, KDE JE NUTNÝ SOUHLAS

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním systému Čedok (Club Čedok) a čerpání výhod vyplývajících z členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Čedoku, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

  Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

  • Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.
  • Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

  Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

  Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním systému Čedok (Club Čedok) a čerpání výhod vyplývajících z členství a pro účely průzkumu spokojenost zákazníků se službami Čedoku, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření obchodních sdělení lze odvolat:

  • Písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Čedok a.s. nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz nebo na kterékoliv provozovně společnosti Čedok a.s., kde s Vámi naši zaměstnanci sepíšou záznam o odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů (aktuální seznam provozoven můžete najít na https://www.cedok.cz/nase-prodejny/ ).
  • V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

  Jak odmítnout používání souborů cookies

  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na oficiálních webových stránkách svého prohlížeče (například Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Opera, Edge, Safari).

  7. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s Čedokem uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje Čedokem zpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

  8. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci Čedoku, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

  9. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v Čedoku.

  10. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Vaše osobní údaje zpracovávané Čedokem pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

  a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon);

  b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů;

  c) příslušným úřadům jednotlivých zemí pro zajištění svateb v zahraničí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů.

  d) Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o vašem chovaní na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete níže.

  Níže naleznete seznam reklamních nástrojů a sociálních sítí, které využíváme na základě vašeho souhlasu, jak je popsáno v části „Jaké osobní údaje zpracováváme, pokud navštívíte náš web“.

  Přehled reklamních nástrojů a sociálních sítí:

  • Seznam.cz, a.s.,
  • Google Ireland Limited
  • Facebook Ireland Limited
  • Criteo GmbH
  • RTB House S.A

  Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

  11. POUČENÍ JAKÉ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  PRÁVO NA INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

  PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující:

  • (i) účel zpracování
  • (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány
  • (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny
  • (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • (vii) informace o zdroji osobních údajů
  • (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování
  • (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

  Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

  PRÁVO NA OPRAVU

  Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

  PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)

  V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

  PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

  Máte právo, aby Čedok omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud

  • (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů;
  • (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
  • (iii) Čedok již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
  • (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

  PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

  Máte právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

  PRÁVO PODAT PODNĚT ČI STÍŽNOST NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/ .

  12. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti Čedok a.s. a to písemně na adrese sídla společnosti Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz .

  Veškerá sdělení a vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

  Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužen uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

  13. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Pokud máte k této informační povinnosti cestovní kanceláře Čedok a.s. jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na adrese sídla společnosti Čedok a.s., Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz .

  Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s. je průběžně aktualizován, aby byl zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


  Vaše cestovní kancelář Čedok a.s.

  Aktualizovano dne 01. 07. 2020

  download KOMPLETNÍ INFORMACE V PDF