phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU - ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů cestovní kanceláří Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 60192755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 (dále jen Čedok) v rozsahu jméno, příjemní a e-mailová adresa a to za účelem zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv.

Beru na vědomí, že činnosti spadající pod tento účel zahrnují nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Čedok ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. Jsem si vědom/a, že mnou udělený souhlas k tomuto účelu je zcela dobrovolný a trvá do jeho odvolání.

Jsem srozuměn/a, že proti zasílání obchodních sdělení mohu vznést kdykoliv námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď na adrese sídla cestovní kanceláře Čedok a.s. nebo na korespondenční adrese Čedok a.s., Crystal Prague, Vinohradská 2577/178 130 00 Praha 3, nebo na e-mailovou adresu info@cedok.cz a dále, že mám právo odmítnout souhlas s využitím mého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. V těchto případech mi nebude cestovní kancelář Čedok dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak k tomuto účelu zpracovávat mé osobní údaje.

Jsem srozuměn/a, že k mým osobním údajům má přístup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Čedokem smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb. Jsem srozuměn/a, že mohu požadovat od Čedoku jako správci přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování i uplatnit právo na přenositelnost údajů, jakož i o existenci mého práva podat podnět či stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Současně potvrzuji, že jsem před udělením tohoto souhlasu byl/a řádně informován/a o zpracovávání mých osobních údajů a poučen/a o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které jsou zpřístupněny ve všech kmenových provozovnách cestovní kanceláře Čedok a.s. a na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/.

Praha, aktualizováno den 01. 07. 2020
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter