telefon 800 112 112 po - ne 8:00 - 21:00 Letenky | Dovolená na míru | Fotbal | Čedok.com
GO
Můj Čedok | Katalogy | Platby online | Smluvní podmínky | Služby | O nás | Kontakt
čedok.cz » O nás

O nás

Výzva k předložení listinných akcií

Výzva k předložení listinných akcií za účelem jejich výměny a oznámení o následcích spojených s prodlením

Společnost

Čedok a.s.

se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČ 60192755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263 (dále jen „společnost“)

oznamuje akcionářům, že v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), došlo k 1. 1. 2014 ke změně formy akcií společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno.

Představenstvo společnosti v souladu s § 3 odst. 3 zákona rozhodlo, že dojde k výměně akcií společnosti za nové akcie.

Společnost vyzývá akcionáře, aby předložili listinné akcie společnosti za účelem jejich výměny za nové listinné akcie na jméno, a to nejpozději do 30. 6. 2014. Výměna listinných akcií bude probíhat od 22. 4. 2014 vždy v pondělí a ve středu (jsou-li pracovními dny) od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, v 6. patře v místnosti č. 610. Doporučujeme předem dohodnout výměnu akcií na telefonním čísle 221 447 255.

O výměně jednotlivých listinných akcií bude sepsán protokol. Akcionář současně společnosti sdělí údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů včetně čísla bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a následně bude zapsán do seznamu akcionářů, který vede společnost.

Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2013 byly akcie společnosti akciemi na majitele, za akcionáře bude považována osoba, která se prokáže platným dokladem totožnosti, listinné akcie předloží a prohlásí, že je jejich majitelem.

Bude-li akcionář předkládat akcie k výměně prostřednictvím svého zástupce, je zástupce povinen prokázat se plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, který v této plné moci prohlašuje, že je majitelem předkládaných akcií s uvedením jejich čísel a že zmocňuje zástupce (zmocněnce) k jejich výměně i sdělení potřebných údajů do seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře, jenž je právnickou osobou, předloží výpis z obchodního rejstříku a v případě, že se nejedná o statutární orgán, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování akcionáře při výměně akcií.

Společnost nehradí akcionářům jakékoli náklady spojené s výměnou akcií.

Upozornění: Podle § 3 odst. 1 zákona akcionáři předloží akcie společnosti k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. 6. 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním své povinnosti podle § 3 odst. 1 zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Čedok a.s.

Cestovní kancelář a tour operator

CK Čedok

Čedok je nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu kontinuálně od roku 1920. Zkratku Čedok (Československá cestovní a dopravní kancelář) společnost poprvé použila v roce 1926 a rázem se stala symbolem novátorství a úspěchu.

Již ve 20. letech Čedok zakládá tradici cestování českých turistů na pobřeží Dalmácie. V polovině 30. let si vytváří silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb jako spolehlivý partner pro zahraniční turisty směřující do Československé republiky a poskytuje směnárenské služby včetně prodeje všech typů jízdenek.

Od znárodnění v roce 1948 až do roku 1989 byl Čedok budován jako státní monopol cestovního ruchu.

Zásadní obrat v historii společnosti nastal až koncem roku 1995, kdy se většinovým vlastníkem Čedoku stala společnost Unimex Group. Začala nová éra Čedoku, charakterizovaná přeměnou v moderní, zcela zákaznicky orientovanou cestovní kancelář.

Na konci roku 2007 došlo ke změně majoritního akcionáře, kterým se stala společnost ODIEN Group, silný investor ze Spojených států. ODIEN získal 98% podíl v Čedoku od společnosti Unimex.

Autobusy

Nabídka Čedoku je soustředěna zejména do těchto oblastí

 • příjezdová turistika (incoming)
 • kongresová a incentivní turistika
 • business travel (agenda služebních cest)
 • zahraniční zájezdy (outgoing)
 • tuzemské zájezdy
 • dopravní ceniny (jízdenky, letenky, …)
 • finanční a doplňkové služby
 • vlastní autokarová přeprava

Příjezdová turistika

 • Komplexní nabídka služeb pro skupiny i jednotlivce přijíždějící do v České republiky:
 • ubytování
 • stravování
 • transfery a pronájem vozidel
 • okružní jízdy a výlety
 • vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce

Kongresová a incentivní turistika pro tuzemskou i zahraniční klientelu - kongresy

 • sympozia
 • konference
 • výjezdní zasedání
 • školení
 • pracovní pobyty
 • incentivní zájezdy

Business travel - agenda služebních cest

 • letenky
 • autobusové, železniční, lodní nebo trajektové jízdenky
 • příletové a odletové transfery v tuzemsku i v zahraničí
 • další služby spojené s dopravou v rámci služebních cest - zvláštní druhy dopravy např. aerotaxi, helikoptéry a charterové lety
 • ubytování v zahraničí a v tuzemsku
 • pronájem salonků na letišti v Praze Ruzyni
 • parkování na letišti Praha - Ruzyně
 • pronájem automobilů
 • cestovní pojištění
 • víza
 • devizové služby
 • Asistence během služební cesty 24H emergency line

Zahraniční zájezdy - Outgoing

 • pobytové a poznávací zájezdy
 • individuální zájezdy dle přání zákazníka (Exclusive Travel Čedok)
 • zájezdové cíle v 50 zemích 5 kontinentů
 • vlastní dopravou, autokarem, letadlem
 • rekreační pobyty u moře, u jezer, v horách
 • lázeňské léčebné a relaxační pobyty
 • víkendy ve světových metropolích
 • poznávací okruhy v Evropě i zámoří
 • plavby po světových mořích
 • cesty na kulturní a sportovní události
 • jazykové kursy, lov, rybolov
 • golfové programy a potápění
 • pronájem luxusních vil a jachet

Exclusive Travel Čedok – dovolená šitá na míru

 • Individuální zajištění dovolené s vysokým komfortem a úrovní služeb
 • Cestovní poradenství
 • Incentivní a zážitkové akce pro firmy a kolektivy
 • Motivační programy a teambuildingové akce
 • Tématické zájezdy a zájezdy na výstavy, veletrhy a kongresy
 • Golfové zájezdy
 • Sport - zájezdy za fotbalem, tenisem ... EURO, olympijské hry, Wimbledon, Formule 1

Tuzemské zájezdy

 • rekreační pobyty
 • rehabilitační a léčebné pobyty
 • pobyty se sportovním zaměřením
 • pobyty pro seniory
 • školy v přírodě

Oficiální cestovní kancelář fotbalové reprezentace České republiky

Čedok ve světě

Čedok má vlastní zastoupení ve Vídni, Moskvě, Bratislavě a Istanbulu pod názvem Ahoy Turizm s filiálkou v Antalyi a Bodrumu.

Adresa společnosti

Čedok a. s.
Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1
zákaznické call centrum: 800 112 112
rezervační centrála: 224 197 777

 
 
Údaje o produktech uvedené na těchto stránkách byly zpracovány na základě informací dostupných v době jejich zpracování.
Čedok si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb respektive chyb při zadávání dat.

Veškerý obsah těchto stránek je majetkem společnosti Čedok a.s. a jeho další šíření bez souhlasu vlastníka je nezákonné.
Informace a rezervace na bezplatné modré lince Čedoku 800 112 112 nebo na tel. 221 447 777
©2014 cestovní kancelář Čedok a.s., držitel certifikátu ISO 9001:2000 | webmaster